Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท
  วันที่ประกาศ
24/ 02/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม 2557 ในเวลาราชการ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถ download แบบขอรับทุนได้ที่ www.grad.cmu.ac.th และยื่นเอกสารการสมัครที่ งานกิจการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร
1.แบบขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 1 ฉบับ
2.สำเนาแบบเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1 ฉบับ
3.สำเนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Thesis Proposal) 1 ฉบับ
4.สำเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 1 ฉบับ
5.สำเนาสัญญาการได้รับทุนอื่น (ถ้ามี) 1 ฉบับ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่