Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   Ochanomizu University ประชาสัมพันธ์ Summer School Program ประจำปี 2014
  วันที่ประกาศ
26/ 02/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1.Ochanomizu University Japanese Summer Program ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม ? 1 สิงหาคม 2557
2.Ochanomizu University Summer Program in English ระหว่างวันที่ 2 ? 9 สิงหาคม 2557 (ทั้งนี้ทาง Ochanomizu University จะจัดสรรทุน 80,000 เยน ให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 30 ทุน) นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 18เมษายน 2557 และสามารถ download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่