Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ASEAN University Network ประชาสัมพันธ์ China-AUN Scholarship 2014/2015
  วันที่ประกาศ
26/ 02/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ASEAN University Network ประชาสัมพันธ์ China-AUN Scholarship 2014/2015 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ให้กับมหาวิทยาลัยสมาชิก AUN โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง ที่พัก ค่าธรรมเนียมการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา-วิจัย ค่าใช้จ่ายประจำเดือน

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่