Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์สอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2557
  วันที่ประกาศ
27/ 02/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประชาสัมพันธ์สอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2557 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น ได้มีโอกาสสอบวัดความรู้ของตนเอง โดยจัดสอบความรู้ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่