Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีงบประมาณ 2557
  วันที่ประกาศ
27/ 02/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบค่ะ
สมัครขอรับทุนโดย download แบบรับทุนได้ที่ www.grad.cmu.ac.th ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ? 21 มีนาคม 2557 ในเวลาราชการ และยื่นเอกสารสมัครที่ งานกิจการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่