Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค
  วันที่ประกาศ
04/ 03/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมานั้น มช.จึงได้กำหนดจัดงาน ?มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค? (Regional Research Expo) ประจำปี 2557 เพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงานวิจัยและกิจกรรมวิจัยจากความร่วมมือของเครือข่ายระบบวิจัยในภาคเหนือสู่การใช้ประโยชน์ในเวทีระดับภูมิภาค ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับมายังหน่วยบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2557

  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่