Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การให้คำปรึกษา (Scientific Writing Service)
  วันที่ประกาศ
05/ 03/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    บัณฑิตวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์การให้คำปรึกษา (Scientific Writing Service) เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพในการเขียนให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกัน รวมทั้งการแก้ไข และการจัดรูปแบบการเขียนที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ โดยมี Prof.Dr.Robert J. McGovern ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นผู้ให้คำปรึกษา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

นักศึกษาผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษาทางออนไลท์ที่http://www.grad.cmu.ac.th/ ScientificWS/ โดยนักศึกษาที่ขอรับคำปรึกษาต้องมีผลสอบ eTEGS หลักสูตรปกติ 60 คะแนน และหลักสูตรนานาชาติ 65 คะแนน
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่