Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชีวเวชศาสตร์ เรื่อง Basic Molecular Techniques : Immunohistochemistry and Western Blotting
  วันที่ประกาศ
12/ 03/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชีวเวชศาสตร์ เรื่อง Basic Molecular Techniques : Immunohistochemistry and Western Blotting ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 ณ ประชุมชั้น 1 และห้องปฏิบัติการ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ อาคารวิจัยรัตน์ ประธานราษฎร์นิกร คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจหลักการเทคนิคการวิเคราะห์ในระดับโปรตีนพื้นฐาน และปฏิบัติงานวิจัย

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ http://medinfo.psu.ac.th/ สมัครโดยตรงต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่