Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการ Program for Academic Exchange (PAX) National Chung Hsing University
  วันที่ประกาศ
13/ 03/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการ Program for Academic Exchange (PAX) National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน ระหว่างเดือนกันยายน 2014 ? มิถุนายน 2015 ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนที่พัก ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน 242 USD/เดือน
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่