Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC)
  วันที่ประกาศ
08/ 08/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC) ระหว่างวันที่ 1 ? 2 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้นำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันและสาขาวิชาอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเห็นควรอีเมล์แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทราบ หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/agrc/ และสมัครโดยตรงต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่