Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมงาน Chiang Mai University International Day
  วันที่ประกาศ
08/ 08/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับแจ้งจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน Chiang Mai University International Day ครั้งที่ 5 : ?ประชาคมอาเซียน : อะไร : ทำไม : อย่างไร : สำคัญตรงไหน ?? ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของประเทศอาเซียนอื่น ๆ ร่วมรับฟังมุมมองอันหลากหลาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ศาสนา เศรษฐกิจและสังคมของกันและกัน รวมถึงร่วมทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่