Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การอบรมและ workshop ประจำเดือนสิงหาคม 2557
  วันที่ประกาศ
21/ 04/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    4 ส.ค. 57 อบรมบัณฑิตศึกษาร่วมกับฝ่ายวิจัย เรื่อง การใช้เครื่องมือ วิทยาศาสตร์

5 ส.ค. 57 workshop จริยธรรม plajiarism


6 ส.ค. 57 ห้องแล็ปปลอดภัย Big Cleaning Day

7-8 ส.ค. 57 การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่