Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันวิโอลา นานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  วันที่ประกาศ
15/ 08/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย สกอ. ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า สำนักงานเลขานุการแข่งขันวิโอลานานาชาติ กรุงโตเกียว กำหนดจัดการแข่งขันวิโอลานานาชาติครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. ? 3 มิ.ย. 2555 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล Viola Space โดยผู้สมัครแข่งขัน ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2525 เป็นต้นไป รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.tivc.jp หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Tokyo International Viola Competition Secretarial อีเมล์ boshu@tivc.jp โทรศัพท์ +81 3 6418 8617 โทรสาร +81 3 6418 8740 กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่