Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการ 2014 TCUS International Summer School
  วันที่ประกาศ
07/ 05/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการ 2014 TCUS International Summer School จาก National Sun Yat-Sen University (NSYSU) ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 3 ? 28 กรกฎาคม 2557 ณ เมือง Kaohsiung โดย
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัย 2 คนแรกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน และอีก 2 คนชำระค่าธรรมเนียมเพียง ร้อยละ 50 รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://summer.taiwanstudy.asia และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่