Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEAN Special Student Exchange Scheme (Fall 2014)
  วันที่ประกาศ
20/ 05/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEAN Special Student Exchange Scheme (Fall 2014) จาก Aoyama Gakuin University (AGU) ในระหว่างเดือนกันยายน 2014 ? กุมภาพันธ์ 2015 โดย AGU จะรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าที่พักให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยคุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษามีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และมีผลการวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ N5 JLPT

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ และส่งใบสมัครได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่