Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาอังกฤษ
  วันที่ประกาศ
03/ 06/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    บัณฑิตวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรมระยะสั้นรุ่นที่ 2 จำนวน 2 หลักสูตร รับนักศึกษาหลักสูตรละ 30 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนี้
1. หลักสูตร Academic Oral Presentation for Graduate Students วันที่ 17-19 มิ.ย. 57 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สถาบันภาษา
2. หลักสูตร Scientific Writing Workshop
วันที่ 25-26 มิ.ย. 57 เวลา 08.30-17.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย


ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรม ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิ.ย. 2557 ได้ที่ www.grad.cmu.ac.th และขอให้นำสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษามาให้งานพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่