Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การประชุม International Graduate Research Conference 2014 (iGRC 2014)
  วันที่ประกาศ
17/ 11/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    บัณฑิตวิทยาลัย จะจัดประชุม International Graduate Research Conference 2014 (iGRC 2014) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่สาธารณชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา ในสาขาวิชาเดียวกันและสาขาวิชาอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา รายละเอียดดังแนบ

  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่