Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการ แคมป์ภาษาและวัฒนธรรมจีนไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัย
  วันที่ประกาศ
16/ 06/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการ แคมป์ภาษาและวัฒนธรรมจีนไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัย
หมิงฉวน เมืองไทเป ระหว่างวันที่ 1-22 กรกฎาคม 2557 โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ประมาณ 39,540 บาท สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีจะได้รับเงินอุดหนุน ประมาณอาทิตย์ละ 57 เหรียญสหรัฐ
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ สามารถติดต่อโดยตรงต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่