Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การเสนอขออนุมัติลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
  วันที่ประกาศ
03/ 07/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยมหาวิทยาลัยมีมาตรการห้ามนักศึกษขออนุมัติลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ ให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนดปฏิทินการศึกษาที่สำนักทะเบียนฯ ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่