Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การอบรมการเขียนบทความวิจัย (Manuscript)
  วันที่ประกาศ
04/ 07/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยหน่วยบัณฑิตศึกษาจะมีการจัดอบรมการเขียนบทความวิจัย (Manuscript) ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.00 น. โดยผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ จากบัณฑิตวิทยาลัย Prof.Dr.Robert James Mc Govern และจะรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจำนวน 24 คนเท่านั้น ดังนั้นผู้สนใจสามารถแจ้งรายชื่อมายังหน่วยบัณฑิตศึกษาหรือ e-mail : phargradcmu@gmail.com ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมจะต้องนำ notebook และ flash drive ส่วนตัวมาในวันอบรมด้วย
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่