Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ The 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC 2012)
  วันที่ประกาศ
18/ 08/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC) ระหว่างวันที่ 1 ? 2 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN Plus Three และเป็นการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นในกลุ่มนักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ของส่วนงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่