Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการจัดการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  วันที่ประกาศ
08/ 07/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจในสังกัดเข้ารับการอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลองของผู้ปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ศูนย์สัตว์ทดลอง ทางโทรศัพท์ 053-948621 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่