Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการ The 6th UGM DREAM International Students Summer Program 2014
  วันที่ประกาศ
16/ 07/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการ The 6th UGM DREAM International Students Summer Program 2014 ณ Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia ในหัวข้อ eco-preneurship ระหว่างวันที่ 9-23 สิงหาคม 2557 โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ ค่าเดินทางด้วยตนเอง

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://oia.ugm.ac.id/dream/how-to-apply/
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่