Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการ IAESTA Thailand 2558
  วันที่ประกาศ
04/ 08/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTA Thailand 2558 สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก โดยนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1. ค่าสมัครสอบ 500 บาทและค่าหนังสือคู่มือ 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียม 3,500 บาท (ชำระในวันรับทุนฝึกงาน)
3. ค่าประกันทุน 3,500 บาท (ชำระในวันรับทุนฝึกงาน)
4. ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ นักศึกษาต้องเป็นผู้ทำประกันภัยด้วยตนเอง
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iaeste-thailand.org
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่