Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   แจ้งขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการขอลาพักการศึกษา 1/2557
  วันที่ประกาศ
08/ 08/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    แจ้งขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการขอลาพักการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นักศึกษาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา/เข้าชั้นเรียน ตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. -9 ก.ย. 57 เท่านั้น
2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.grad.cmu.ac.th/สำหรับนักศึกษา/แนวปฏิบัติ/ขั้นตอน แบบฟอร์ม หรือ Regulation Procedure Form
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่