Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมระยะสั้น รุ่นที่ 3
  วันที่ประกาศ
18/ 08/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมระยะสั้น รุ่นที่ 3 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษานำผลงานการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ หรือส่วนหนึ่งของการวิจัยที่อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาโท/เอก เพื่อไปนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษในเวทีที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ หรือเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 2 หลักสูตร รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรละ 30 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนี้

1.หลักสูตร Academic Oral Presentation for Graduate Students ฝึกอบรม 3 วัน วันที่
2-4 กันยายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สถาบันภาษา
2.หลักสูตร Scientific Writing Workshop ฝึกอบรม 2 วัน วันที่ 10-11 กันยายน 2557 เวลา 08.30-17.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.cmu.ac.th หากสนใจติดต่อโดยตรงต่อไป ตั้งแต่วันที่ 18-31 สิงหาคม 2557 โดยให้นักศึกษาแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาในการสมัครด้วย
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่