Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนการทำวิทยานิพนธ์
  วันที่ประกาศ
18/ 08/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานวิจัยนโยบายเพื่อส่งเสริมสุขภาพได้ส่งโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ โดยมีนโยบายสนับสนุนกระบวนการนโยบายอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชากรไทย ซึ่งรวมถึงโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ลดหวาน มัน เค็ม และเพิ่มการบริโภคผักผลไม้) ไม่รวมงานวิชาการด้านชีววิทยาและการแพทย์คลินิก (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มการขอเสนอโครงการได้ที่ www.fhpprogram.org สมัครโดยตรงตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กันยายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่