Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศรับข้อเสนองานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
  วันที่ประกาศ
25/ 08/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่งประกาศรับข้อเสนองานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ประเภทบัณฑิตศึกษา และขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่