Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ การบรรยาย เรื่อง ยีนแพ้ยา โดย อ.วิจิตรา
  วันที่ประกาศ
18/ 09/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 12.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 จะมีการบรรยาย เรื่อง ยีนแพ้ยา โดย อ.วิจิตรา มีอาหารกลางวันเลี้ยง ผู้สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่หน่วยบัณฑิตฯ หรือ phargradcmu@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่