Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนการศึกษาและวิจัยจากกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของสาธารรัฐออกเตรีย
  วันที่ประกาศ
31/ 08/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย ได้รับแจ้งจากหน่วยวิเทศฯ ว่ากระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของสาธารณรัฐออสเตรียเปิดรับสมัคร ทุนศึกษาและทุนวิจัยจำนวน 3 ทุน ได้แก่
1. ทุน Richard Plaschka ทุนสำหรับอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาที่สอนประวัติศาสตร์ เพื่อศึกษาหรือทำวิจัย ณ สาธารณรัฐออสเตรีย เป็นเวลา 4-9 เดือน
2. ทุน Ernst Mach Grant แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
2.1 ทุน Ernst Mach Grant Worldwide เพื่อศึกษาหรือทำวิจัย ณ สาธารณรัฐออสเตรียเป็นระยะเวลา 1-9 เดือน ในสาขา Natural Sciences, Technical Sciences etc.
2.2 ทุน Ernst Mach Grant เพื่อศึกษาเต็มหลักสูตรในมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของออสเตรียเป็นระยะเวลา 4-10 เดือน ในสาขาเดียวกันกับทุน Ernst Mach Grant Worldwide
3. ทุน Franz Werfel Grant ทุนสำหรับอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ที่สอนภาษาเยอรมัน และวรรณคดีออสเตรีย เพื่อศึกษาหรือทำวิจัย ณ สาธารณรัฐออสเตรีย เป็นระยะเวลา 4-9 เดือน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://grants.at และขอให้สมัครโดยตรงที่ http://scholarships.at โดยทั้ง 3 ทุน กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2555
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่