Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนฯ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2557
  วันที่ประกาศ
07/ 10/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ขอให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 นี้ แสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ โดยศึกษาเอกสารแสดงความจำนงฯให้ละเอียด เพื่อเลือกหน่วยงานที่จะปฏิบัติงานเพียง 1 อันดับเท่านั้น จากนั้นกรอกข้อมูลในใบแสดงความจำนงฯ(หน้าที่ 15-17 ของไฟล์แนบ)ด้วยลายมือที่อ่านง่าย ส่งไปยังหน่วยกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างช้าภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2557
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่