Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of the Ryukyus
  วันที่ประกาศ
08/ 10/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ฝากประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of the Ryukyus โดยแยกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ทุน URSEP ประเภท Student Exchange Program ระยะเวลา 11 เดือน

2. ทุน STRP ประเภท Short-term Regular Program มี 2 ระยะเวลาคือ 6 เดือนและ 1 ปี


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ สามารถส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่