Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 2558
  วันที่ประกาศ
08/ 10/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ฝากประชาสัมพันธ์โครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 2558 (ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในปี พ.ศ.2553 หรือหลังจากนั้น) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูงระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 6 เดือน ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ ปิดรับสมัครวันที่ 22 ตุลาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่