Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุม AGRC
  วันที่ประกาศ
09/ 09/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุม The 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC) ระหว่างวันที่ 1 ? 2 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติ การประชุมดังกล่าว จะมีรายงานการประชุม (proceedings) และนักศึกษาที่ผลงานได้รับการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ผลงานฉบับเต็ม (full paper) ในวารสาร CMU Journal ซึ่งนักศึกษาสามารถนำผลการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในที่ประชุมฯ ไปประกอบการขอสำเร็จการศึกษาได้ นอกจากนี้ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มช ฉบับที่ 103/2549 เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายการนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติที่จัดในประเทศ เป็นเงินอุดหนุนให้กับนักศึกษาในวงเงิน ไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

หากสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุม AGRC ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ www.AGRC2012.org หากประสงค์จะขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงาน สามารถติดต่อได้หลังจากการสมัครที่ งานคลังและพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่