Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การรับสมัครทุนวิจัยนักศึกษา "โครงการประชาธิปไตยกับท้องถิ่น" ปีการศึกษา 2554
  วันที่ประกาศ
09/ 09/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย (Sapan Project-CMU) จัดทำโครงการประชาธิปไตยกับท้องถิ่น โดยโครงการฯ ดังกล่าว ได้มีการสนับสนุนทุนศึกษาวิจัยสำหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยในประเด็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาล/การปกครองท้องถิ่น รวมจำนวน 20 ทุน

ในการนี้ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุนวิจัยนักศึกษา ?โครงการประชาธิปไตยกับท้องถิ่น? ปีการศึกษา 2554 รายละเอียดดังไฟล์แนบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่