Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การบรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการในการค้นคว้าและพัฒนายาใหม่ โดย ภญ.ดร.ประสาน มานิตพิสิฐกุล
  วันที่ประกาศ
17/ 11/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    หน่วยบัณฑิตศึกษา จะจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการในการค้นคว้าและพัฒนายาใหม่ โดย ภญ.ดร.ประสาน มานิตพิสิฐกุล ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 ? 16.00 ณ ห้อง

ผักเสี้ยว ชั้น 2 อาคาร 2ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมยังหน่วยบัณฑิตฯ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่