Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมของ East-West Center (EWC)
  วันที่ประกาศ
13/ 09/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยวิเทศฯ ได้แจ้ง ว่า สกอ. ได้รับแจ้งจากสถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education ? llE) เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรมของ East ? West Center (EWC) ดังนี้

1. East-West Center Graduate Degree Fellowships 2012 ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา ในเทอม Fall Semester 2012
2. Asian Development Bank-Japan Scholarship Program (ADB-JSP) 2012 ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา ในเทอม Fall Semester 2012
3. Asia Pacific Leadership Program (APLP) ทุนฝึกอบรมระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา ในเดือนสิงหาคม 2012

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับทุนที่ 1-2 ที่ www.eastwestcenter.org/studentprograms เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พ.ย. 2554 และทุนที่ 3 ที่ www.eastwestcenter.org/aplp เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ธ.ค. 2554 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปนุท ชวาลกุล เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา llE โทรศัพท์ 02-652-0653 ต่อ 119, อีเมล์ panut@bkk.iie.org
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่