Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชุมวิชาการนานาชาติ
  วันที่ประกาศ
19/ 11/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
   
คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ?เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8? เรื่อง ?มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนในโลกที่เปลี่ยนแปลง? ณ
โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง ระหว่างวันที่ 27 ? 29 พฤศจิกายน 2557

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ จึงขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว โดยยกเว้นให้ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 10 คน


ทั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อโดยตรงต่อไปที่ คุณประพัฒน์ พิละกันทา e-mail: p.pilakanta@gmail.com ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่