Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์งาน iGRC 2014
  วันที่ประกาศ
28/ 11/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดประชุม International Graduate Research Conference 2014 ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะยกเว้นค่าลงทะเบียนให้แก่นักศึกษา และนักศึกษาจะได้รับกระเป๋าเอกสาร รวมทั้งคูปองอาหารว่าง 1 มื้อ

ผู้สนใจสามารถแจ้งรายชื่อเข้าร่วมงานประชุมได้ที่หน่วยบัณฑิตศึกษา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่