Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุน Erasmus Mundus Lotus+
  วันที่ประกาศ
05/ 01/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ฝากประชาสัมพันธ์โครงการ Erasmus Mundus Lotus+ จำนวน 7 ทุน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทุน และค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครโดยตรงได้ที่ www.lotusplus.eu ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่