Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดสรรเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2558
  วันที่ประกาศ
09/ 01/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    เพื่อให้สอดคล้องกับการเลื่อนเปิดเรียนในระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ จึงแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดสรรฯ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557(จบก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2558) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่