Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการทำวิจัย
  วันที่ประกาศ
20/ 01/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังแนบ

โดยคุณสมบัติของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนมีดังนี้
1. นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 หรือ แบบ 2 รหัส 55... เป็นต้นไป
2. นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก รหัส 55... (ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2) เป็นต้นไป
3. ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างฯ และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว

ทั้งนี้ รับสมัครระหว่างวันที่ 2 ? 27 กุมภาพันธ์
2558 ในเวลาราชการ สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ www.grad.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่งานพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่