Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม ?ระเบียบวิธีการขอรับรองจริยธรรมในการทำวิจัยที่เกี่ยวกับคน?
  วันที่ประกาศ
23/ 01/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ จะจัดอบรมหัวข้อ ?ระเบียบวิธีการขอรับรองจริยธรรมในการทำวิจัยที่เกี่ยวกับคน? ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 09.00 ? 11.00 น. ณ ห้องพวงคราม อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถแจ้งรายชื่อมายังหน่วยบัณฑิตฯ ภายในวันที่ 28 มกราคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่