Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการความรู้จากงานวิจัย
  วันที่ประกาศ
28/ 01/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการความรู้จากงานวิจัย ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มีความรู้และตระหนักในเรื่องการคัดลอกผลงานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการกระทำความผิดจรรยาบรรณในด้านการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) เพื่อให้ผู้สนใจสถิติในงานวิจัยได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการใช้สถิติที่ถูกต้องได้มาตรฐานสากล และสามารถเลือกใช้สถิติ เสนอผลการวิเคราะห์ อ่านผลและตีความได้อย่างถูกต้องได้มาตรฐานสากล รายละเอียดดังแนบ
ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีกำหนดจัด 2 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆดังนี้
1. หัวข้อ ?การกระทำความผิดจรรยาบรรณในด้านการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 ? 12.00 น. ณ ห้อง4210 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มช.

2. หัวข้อ ?การใช้สถิติทางการวิจัยให้ถูกต้องและได้มาตรฐานสากล? วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 ? 17.00 น. ณ โรงแรมฟูรามา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ หน่วยบัณฑิตศึกษา โทร. 4394 หรือ e-mail : phargradcmu@gmail.com และขอความกรุณาระบุความประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อใด ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่