Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของ Guangxi University
  วันที่ประกาศ
29/ 01/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของ Guangxi University ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2015 จำนวน 3 ทุน คือ

1. Application procedures for Chinese Government scholarship (ทุนรัฐบาลจีน)

2. Application procedures of Guangxi Government scholarship for Asean Student (ทุนการศึกษารัฐบาลกวางซี สำหรับนักศึกษาอาเซียน)

3. Application procedures for the Confucius Institute Scholarship (ทุนสถาบันขงจื้อ)

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคได้ที่งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนมีนาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่