Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ทุน คปก.
  วันที่ประกาศ
06/ 02/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 ประเภทปกติ โดยจะเปิดรับ 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ กำหนดส่งเอกสารถึง สกว. ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ? 31 มีนาคม 2558
2. กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยรับทุน คปก. ปกติแล้ว และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้คำปรึกษานักศึกษา คปก. ตลอดจนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ สกว. ยอมรับอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปีหลัง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ คปก. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ? 31 ตุลาคม 2558 (รายละเอียดตามแนบ)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครโดยตรงได้ที่ http://www.trf.or.th
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่