Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น
  วันที่ประกาศ
06/ 02/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 1 จำนวน 2 หลักสูตรๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนี้
1. หลักสูตร Scientific Writing Workshop ฝึกอบรม 2 วัน วันที่ 17 ? 18 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
2. หลักสูตร Academic Oral Presentation for Graduate Students ฝึกอบรม 3 วัน วันที่ 1-3 เมษายน 2558 (วันที่ 1-2 อบรมเวลา 08.30-11.30 น. วันที่ 3 อบรมเวลา 08.30-12.30 น.) ณ ห้อง 314/2 ชั้น 3

ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการอบรมทางhttp://www.grad.cmu.ac.th/shortcourse/ และขอให้นักศึกษาแนบไฟล์สำเนาบัตรนักศึกษามาด้วย
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่