Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Tohoku University ประจำปีการศึกษา 2015
  วันที่ประกาศ
11/ 02/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Tohoku University ประจำปีการศึกษา 2015 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มีทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่

1. Cooperative Laboratory Study Program (COLABS) เพื่อทำวิจัยโดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

2. Direct Enrollment Education Program (DEEP) สำหรับ Special Research Student ดำเนินการวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยยินยอมให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถขอรับทุน JASSO และจะได้รับทุนสนับสนุนเดือนละ 80,000 เยนต่อเดือนหากได้รับการคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่