Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปี 2015 ? 2016
  วันที่ประกาศ
11/ 02/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปี 2015 ? 2016 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีกำหนดการดังนี้
1. Autumn Semester 2015 ระหว่างวันที่ 17 กันยายน ? 1 กุมภาพันธ์ 2016

2. Spring Semester 2016 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ? 30 กรกฎาคม 2016

โดยนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2558 สำหรับ Autumn Semester และ 29 ตุลาคม 2558 สำหรับ Spring Semester
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่