Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การสัมมนาปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
  วันที่ประกาศ
11/ 02/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยบัณฑิตศึกษา จัดสัมมนาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องพุดตาน จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

กำหนดการตามไฟล์ที่แนบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่